GAZEBO RESTAURANT


10% off on dine
for mashreqbank card holder


Enjoy this offer till july 31st 2007

Dubai :
Gazebo Manakhool - 04 357 8555
Gazebo Rashidiya - 04 285 8338

Internet City :
Gazebo - 04 391 6789

Sharjah :
Gazebo - 06 553 2299